ΔΕΠΥ

depyΔιαγνωστικά κριτήρια ΔΕΠΥ

Με την έκδοση του DSM IV (APA 1994), Η «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα» (ΔΕΠΥ) εντάχθηκε στην κατηγορία των « Διαταραχών ελλειμματικής προσοχής και Διασπαστικής συμπεριφοράς» καθώς και στην ευρύτερη κατηγορία των διαταραχών πρώιμης έναρξης.

Τα διαγνωστικά κριτήρια αφορούν τον αριθμό των  συμπτωμάτων  της απροσεξίας, της υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας, την ηλικία έναρξης, τη συννοσηρότητα, τα πλαίσια εμφάνισης, τη λειτουργική έκπτωση και τα κριτήρια διαχωρισμού από άλλες διαταραχές.

Η διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) βασίζεται σε συγκεκριμένα συμπτώματα κατά το DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Το DSM αποτελεί ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο εγχειρίδιο για την ταξινόμηση των διαταραχών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Χρησιμοποιείται ευρέων από εξειδικευμένους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας ως μέσο διάγνωσης της ΔΕΠΥ. 

 

Συμπτώματα απροσεξίας

Απροσεξία.

Συχνά αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, στο χώρο εργασίας ή σε άλλες δραστηριότητες. 

Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντά του ή στο παιχνίδι.

Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του μιλούν. 

Συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να ολοκληρώσει σχολικές εργασίες, εργασίες που του ανατίθενται ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας (χωρίς να οφείλεται σε εναντιωματική συμπεριφορά ή αδυναμία κατανόησης των οδηγιών).

Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει εργασίες και δραστηριότητες.

Συχνά αποφεύγει ή αποστρέφεται ή είναι απρόθυμος να εμπλακεί σε εργασίες που απαιτούν αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προπαρασκευή των μαθημάτων στο σπίτι).

Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, μολύβια, βιβλία, εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι).

Συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.

Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες.

 

Συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας

Υπερκινητικότητα.

Συχνά κινεί τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του.

Συχνά αφήνει τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται ότι θα παραμείνει καθισμένος.

Συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει με τρόπο υπερβολικό σε περιστάσεις οι οποίες δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και τους ενήλικες μπορεί να περιορίζεται σε υποκειμενικά αισθήματα κινητικής ανησυχίας).

Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήσυχα.

Συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργεί σαν να «κινείται με μηχανή».

Συχνά μιλάει υπερβολικά.

Παρορμητικότητα.

Συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση. 

Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του.

Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του(της) τους άλλους (π.χ. παρεμβαίνει σε συζητήσεις ή παιχνίδια).


Για να τεθεί η διάγνωση της ΔΕΠΥ απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον έξι από τα συμπτώματα απροσεξίας ή υπερκινητικότητας - παρορμητικότητας τους τελευταίους 6 μήνες σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και μη αναμενόμενο από το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Τα συμπτώματα αυτά πρέπει να είναι παρόντα πριν από την ηλικία των 7 ετών.

Γενικά, η μικρή ηλικία έναρξης παραμένει το σημαντικότερο διαγνωστικό στοιχείο για τη ΔΕΠΥ παιδιών και ενηλίκων.

 Λόγω της ετερογένειας των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, η διάγνωση δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στα διαγνωστικά κριτήρια αλλά προϋποθέτει τη χρήση πολλαπλών διαγνωστικών μεθόδων όπως παιδοψυχιατρική εξέταση του παιδιού, κλινική εξέταση του παιδιού, παρατήρηση του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, συνεντεύξεις με γονείς (λήψη ιστορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού και ακαδημαϊκού ιστορικού), συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και εξέταση του παιδιού από ειδικό παιδαγωγό με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων.

  

Επιμέλεια:                                           

Μπούφαλη Ευτυχία               
Ειδική Παιδαγωγός-Ψυχοπαιδαγωγός
MΕd Δυσλεξία- Μαθησιακές Δυσκολίες    
Υπεύθυνη του κέντρου Happyminds   
Pin It