Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

eidikh diapedagoghsh

- Δυσλεξία

    Δυσαναγνωσία

    Δυσορθογραφία

- Δυσαριθμησία 

- Δυσγραφία

 

Δυσλεξία

Δυσλεξία είναι μαθησιακή δυσκολία στην επεξεργασία του λόγου που εκδηλώνεται κυρίως στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία. Είναι μια διαταραχή που παρατηρείται κυρίως σε παιδιά, κατά την οποία, παρόλο που μπορεί να υπάρχει φυσιολογική ευφυία, κανονικό κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον και καλή εκπαίδευση, το παιδί δυσκολεύεται υπερβολικά στην ανάγνωση και στη γραφή. (Παγκόσμια Νευρολογική Ομοσπονδία) 

Δυσαριθμησια 

Δυσαριθμησια είναι  "Η ειδική διαταραχή των μαθηματικών ικανοτήτων περιλαμβάνει τη σαφή βλάβη  των αριθμητικών ικανοτήτων η οποία δεν ερμηνεύεται μεμονωμένα στη βάση της νοητικής υστέρησης ή της σχολικής ανεπάρκειας. Το έλλειμμα αφορά τον έλεγχο των βασικών υπολογιστικών ικανοτήτων της πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης σε αντίθεση με τις περισσότερο θεωρητικές μαθηματικές ικανότητες που απαιτούνται στην άλγεβρα, τριγωνομετρία, γεωμετρία ή μαθηματική ανάλυση." (εγχειρίδιο ICD-10 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας) 

Δυσγραφία

Η Δυσγραφία ορίζεται ως η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση στη μνήμη και στον  έλεγχο των συνεχόμενων μυϊκών κινήσεων που χρειάζονται στη γραφή γραμμάτων ή αριθμών. Αυτή η δυσκολία δεν εναρμονίζεται με την ευφυΐα του ατόμου, με την κανονική διδασκαλία και (στις περισσότερες περιπτώσεις) με τη χρήση του μολυβιού σε μη μαθησιακές εργασίες. Νευρολογικά βασίζεται και υπάρχει σε ποικίλους βαθμούς, που κυμαίνονται από απλό έως μέτριο. Μπορεί να διαγνωστεί και να ξεπεραστεί, αν διδαχτούν καλά και  εκτελεστούν συνειδητά οι κατάλληλες θεραπευτικές στρατηγικές. Ένα επαρκές θεραπευτικό πρόγραμμα γενικά αποδίδει, αν εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση. Σε πολλές περιπτώσεις  είναι σχετικά εύκολο να σχεδιαστούν τα κατάλληλα ψυχολογικά αντισταθμίσματα, για να χρησιμοποιηθούν όπως πρέπει.

 

Μαθησιακές δυσκολίες

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος  που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται στη δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος·  
Μάλιστα είναι δυνατό να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Με τις μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτά τα προβλήματα ωστόσο δε συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ:αισθητηριακή βλάβη, νοητική κθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή να δέχονται την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι οι πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, αυτές δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω καταστάσεων ή εξωτερικών επιδράσεων."  (Hammil, 1990) 

 

Χαρακτηριστικά προβλήματα ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες

 - Προβλήματα οπτικής και ακουστικής αντίληψης 

 - Προβλήματα μνήμης 

 - Προβλήματα προσοχής

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν πρόβλημα όσον αφορά τη διάρκεια της  
προσοχής καθώς και την επιλεκτική προσοχή. Δεν μπορούν να επικεντρώσουν την  
προσοχή τους για πολλή ώρα ενώ αποσπούνται πολύ εύκολα.

 - Προβλήματα κινήτρων 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν κινητοποιούνται εύκολα. Βιώνουν επαναλαμβανόμενη αποτυχία, με αποτέλεσμα να υποτιμούν τις δυνατότητές τους. Ως εκ τούτου, έχουν χαμηλότερες προσδοκίες και δυσκολεύονται να αποκτήσουν εσωτερικά κίνητρα ώστε να συνεχίσουν την προσπάθεια.

 - Αποτυχία στην ανάπτυξη και χρήση γνωστικών στρατηγικών για μάθηση 

 - Δυσκολίες στον προφορικό λόγο

Προβλήματα στην ακρόαση, στην έκφραση και τη χρήση του λεξιλογίου

 - Δυσκολίες στην ανάγνωση 

Δυσχέρεια στην αποκωδικοποίηση, στις βασικές αναγνωστικές δεξιότητες, στην κατανόηση των κειμένων.

 - Δυσκολίες στη γραφή

Δυσχέρεια στη γραφή, την ορθογραφία και τη γραπτή διατύπωση

 - Δυσκολία στην αριθμητική 

Δυσχέρεια στην αντίληψη των μεγεθών, των ποσοτήτων, των αριθμητικών συμβόλων, του χώρου, του χρόνου, των ακολουθιών και στη χρήση των υπολογιστικών πράξεων.

 - Προβληματική κοινωνική συμπεριφορά

Δυσχέρειες στην αντίληψη και εκτίμηση κοινωνικών καταστάσεων, στην ανάπτυξη και διατήρηση κοινωνικών σχέσεων, καθώς και δυσαρμονικές προς το κοινωνικό ερέθισμα συναισθηματικές εκδηλώσεις. Τέτοιες συμπεριφορές είναι πιο έντονες κατά την εφηβική ηλικία.

 - Μη ισόρροπη ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν εξελικτικά ελλείμματα σε μία ή περισσότερες "συνιστώσες" τις νοημοσύνης.  Ενδεχόμενη χαμηλή επίδοσή τους σε συγκεκριμένα αντικείμενα δεν προϋποθέτει ούτε συνεπάγεται τη δυσκολία και σε άλλα αντικείμενα.

 - Ασυμφωνία ανάμεσα στη δυνατότητα και στην απόδοση

 - Δυσκολία ανταπόκρισης σε σχολικο-εκπαιδευτικές, μαθησιακές απαιτήσεις 

 

Pin It